Ochrana soukromí

Informace - osobní údaje


Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,
informujeme Vás touto cestou o zásadách a principech, podle kterých nakládáme s Vašimi osobními údaji. Cílem je poskytnout Vám informace o tom, které z Vašich osobních údajů jsou společností zpracovávány, jak a z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány a konečně, kterým subjektům mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty. Obsahem poučení rovněž je, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích zpracovávaných společností a informace o způsobu jejich zabezpečení.

1. Mezi osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme, náleží:

I. Adresní (kontaktní) a identifikační údaje - údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi. Jedná se o jméno; příjmení; titul; rodné číslo, bylo-li přiděleno, v opačném případě datum narození; adresa trvalého pobytu; číslo občanského průkazu, příp. cestovního pasu nebo jiného obdobného dokumentu, informace, kdo průkaz vydal, datum platnosti dokladu; místo narození; státní příslušnost; u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ, bylo-li přiděleno; dále kontaktní adresa; číslo telefonu – mobil; e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

II. Popisné údaje - údaje, které jsou nezbytné k naplnění zákonného požadavku obezřetného postupu při poskytování finančních služeb. Rozsah a povaha uvedených osobních údajů závisí na povaze konkrétní finanční služby (např. zprostředkování úvěrů), která Vám má být poskytnuta; jedná se zejména o informace o zaměstnání, o dosaženém vzdělání, údaje o majetku, příjmech a výdajích, o rodinných poměrech, informace o statusu politicky exponované osoby a případně jiné obdobné informace.

III. Údaje o jiné osobě - k osobním údajům klientů jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. spolužadatel u úvěrové smlouvy nebo obmyšlený u pojistné smlouvy). K osobním údajům klientů mohou být přiřazovány adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní poskytování finančních služeb, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci. S ohledem na existenci vztahu mezi Vámi, naším klientem, a poradcem (osobou zprostředkovávající prodej produktu), kdy je ve Vašem zájmu i zájmu společnosti trvání takového vztahu, který umožňuje klientovi kontaktovat poradce i z vlastního rozhodnutí, jsou Vám sdělovány a k Vašim údajům přiřazovány též identifikační a kontaktní údaje poradce, včetně údajů nutných ke splnění zákonné informační povinnosti podle zákona 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

2. Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:

I. S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje Váš souhlas (viz § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) zpracovává společnost osobní údaje výhradně s takovým souhlasem. Z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s Vámi vyplývá, že nejste povinen poskytnout naší společnosti jakékoliv údaje o své osobě, jste oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání uzavření smluvního vztahu.

II. Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním v požadovaném, nezbytně nutném rozsahu, může znamenat překážku v uzavření smluvního vztahu nebo jeho odmítnutí ze strany naší společnosti. Pokud se tak stane až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), naše společnost Vám nebude moci poskytnout jinak dohodnutá plnění, nebo může taková plnění odmítnout.

III. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na adrese sídla naší společnosti jako správce osobních údajů, a to v celém rozsahu, nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.

IV. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (popř. odvolání jeho části), nebo po uplynutí doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů, bude zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno; toto neplatí, pokud správce osobních údajů bude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.

V. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 není dána povinnost poskytnout správci osobní údaje:

a. Osobní údaje v rozsahu elektronická adresa a telefonní číslo (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne).

b. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb.

c. Souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu; jejich poskytnutím však můžete získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní).

3. Popis způsobu zpracování Vašich osobních údajů:

I. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly (resp. budou) poskytnuty, v jakém při trvání smluvního vztahu vznikají nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat.

II. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo obdobně za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, např. Ministerstvem financí ČR, Českou národní bankou či poradci/obchodními zástupci činnými pro společnost.

4. Účely, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme:

I. Pro poskytování finančních služeb je (při zachování důvěrnosti a zajištění bezpečnosti dat) nezbytné, aby společnost měla možnost zpracovávat osobní údaje klientů, a to v souladu s právními předpisy upravujícími zprostředkování úvěrů atd. Společnost dále zpracovává osobní údaje klientů pro další navazující činnosti.

II. Zpracování osobních údajů je vykonáváno zejména pro:

a) Účely poskytování finančních služeb (zprostředkování úvěrů, apod.); dodržení povinnosti obezřetného postupu ze strany společnosti při poskytování finančních služeb klientům.

b) Účely plnění zákonných povinností společnosti jako vázaného zástupce zprostředkovatelského úvěru, vyplývající ze zvláštních předpisů (zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jedná se o předávání rodných čísel klientů jako povinných údajů Ministerstvu financí ČR k dalšímu zpracování; o poskytování součinnosti orgánům stanoveným zákonem apod.

c) Účely vnitřní potřeby; zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů.

d) Obchodní a marketingové účely, zejména nabízení služeb vč. zasílání obchodních sdělení podle zvl. zákona, informování o nových produktech a službách a poskytování finančního poradenství, mají-li klienti o takové služby zájem, resp. neprojeví-li svůj nesouhlas.

5. Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány:

I. Přímo od Vás – klientů při jednání o poskytnutí finanční služby a při jejich následné realizaci.

II. Z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

III. Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis, informování v rámci soudního řízení ve smyslu § 260, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) nebo s Vaším souhlasem např. z registru klientských informací provozovaných nebankovními subjekty (dále také jen „NRKI“), kupř. sdružením SOLUS se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ: 140 00.

6. Podoba uchování osobních údajů a způsob zajištění jejich ochrany:

I. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické a/nebo listinné podobě.

II. S informacemi týkajícími se osobních údajů o Vaší osobě je nakládáno v souladu se zákonnou úpravou jako s údaji chráněnými zákonem o ochraně osobních údajů.

III. V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatřeních. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy.

IV. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

7. Doba uchování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání tohoto závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

8. Subjekty, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout:

I. Bankám, se kterými společnost spolupracuje a jejichž produkty zprostředkovává;

II. Pojišťovnám, se kterými společnost spolupracuje; jejich seznam lze najít v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedených ČNB na webu ČNB (www.cnb.cz).

III. Orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu, exekutorům, notářům, soudním komisařům atd.

IV. Státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

V. Dalším subjektům v rozsahu, který je nezbytný pro ochranu práv naší společnosti např. při uplatnění pojistného nároku soudům, soudním exekutorům, dražebníkům.

VI. Poradcům zastupující společnost na základě smlouvy o spolupráci, kteří pro naši společnost provádějí činnosti na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

9. Právo na přístup k osobním údajům a informační povinnosti naší společnosti.

I. Právo na přístup ke svým osobním údajům na základě písemné žádosti Vám budou jednou za kalendářní rok bezplatně (jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace) poskytnuty informace o osobních údajích, které o Vaší osobě zpracováváme.

II. Právo – pokud se domníváte, že naše společnost nebo náš smluvní partner – zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

a. Požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení

b. Požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou.

III. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozích odstavců, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.